THÁI LỘC

Tác giả

Tổng số bài viết : 43 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hàng loạt hiện vật đặc biệt quý hiếm tại triển lãm 'Ngọc xuất danh sơn' do Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn tổ chức, khai mạc tại Thành nội Huế mới đây.

Ông Trần Tường năm nay 53 tuổi, cũng là chừng ấy năm gắn bó mặt nước của phá Tam Giang. Từ rất nhiều đời là cư dân vạn đò, cuộc sống lênh đênh "theo đuổi con cá" trên đầm phá này.