THÁI LỘC

Tác giả

Tổng số bài viết : 56 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nhiều người kháo nhau: lên chùa Hồng Đức mà xem chữ viết tay của các chúa Nguyễn. Xem xong, có tiến sĩ Hán Nôm xuýt xoa: "Chữ các chúa viết thường hay viết tháu đều rất đẹp".