TS LÊ THANH HẢI (VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC BA LAN)

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI khai mạc tuần trước đã đưa ra một chủ đề quan trọng để thảo luận: “Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa” để có những chủ trương, quyết sách tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ văn hóa.