TS TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Đoạn kết bài báo “Thấy Việt Nam ở các bảo tàng Nhật Bản” có câu: “Không hiểu vì lý do gì việc sưu tầm và trưng bày hiện vật ở các bảo tàng Nhật Bản, đặc biệt là hiện vật thuộc về đời sống của cộng đồng đương đại, chưa được phong phú như các nước Đông Nam Á khác”.