YÊN BA

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hồ sơ

TTCT - Để hiểu được cuộc xung đột ở Ukraine hiện tại, không thể không nhìn lại một lịch sử rất dài, ít ra là từ những ngày ngay sau cuộc chiến lớn gần nhất ở châu Âu.