Tag:

Hà Huy Khoái

TTCT - Câu hỏi “thi thế nào” góp phần quan trọng trả lời cho câu “học thế nào”. Ít nhất thì điều này cũng đúng ở Việt Nam.

TTCT - Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão và một bà lão. Hai ông bà tích cóp cả đời nên nhà họ chứa trăm thứ bà rằn. Đặc biệt, có không biết cơ man nào là sách.