HÀ HUY KHOÁI

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Đây không phải lần đầu tiên toán học là cảm hứng cho nghệ thuật. Salvador Dali từng có loạt tranh cuối đời lấy cảm hứng từ “lý thuyết tai biến” của René Thom.

Giáo dục

TTCT - Câu hỏi “thi thế nào” góp phần quan trọng trả lời cho câu “học thế nào”. Ít nhất thì điều này cũng đúng ở Việt Nam.

TTCT - Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão và một bà lão. Hai ông bà tích cóp cả đời nên nhà họ chứa trăm thứ bà rằn. Đặc biệt, có không biết cơ man nào là sách.