'Quyền lực' của phụ huynh

Nếu buộc phải kiểm đếm những khó khăn mà các giáo viên Việt Nam đang phải đối diện, thì lương thấp, điều kiện làm việc căng thẳng... chỉ mới là những thứ hữu hình dễ thấy. Áp lực công việc với họ còn đến từ rất nhiều hoạt động khác, mà trong thời đại của các ứng dụng tương tác online này, giao tiếp với phụ huynh là một trong số đó.