Tag:

cơ sở dữ liệu

  • 09/08/2023
  • 1641 từ

Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tiến tới xã hội hóa dịch vụ công về nhà, đất, tạo thế cạnh tranh để phục vụ người dân tốt hơn, giảm áp lực cho hệ thống văn phòng đăng ký đất đai.

  • 17/02/2023
  • 1565 từ

TTCT - ChatGPT cho ta thấy một vấn đề rất nghiêm trọng cần giải quyết của Việt Nam: thiếu dữ liệu sạch, dữ liệu được tổ chức tốt, dữ liệu được số hóa...