DU LÊ (LƯỢC DỊCH)

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Âm nhạc

TTCT - Âm nhạc, thành trì có lẽ là cuối cùng của cảm xúc con người nguyên sơ trong kỷ nguyên kỹ thuật số, sắp phải khuất phục trước công nghệ, chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa tư bản. Bài viết của Liz Pelly cho thebaffler.com.