KIỀU BÍCH HƯƠNG (BỈ)

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Đối với tôi, thị trấn nhưng nhức rừng cây Rotselaar này có nhiều thứ không cân bằng. Mùa xuân quá nhiều màu xanh. Mùa hè đầy ứ người đổ về cắm trại, dạo bộ, chơi nhạc. Mùa thu dư thừa lá.