NGUYỄN CẢNH BÌNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phiếm đàm

Khi chúng tôi tổ chức chương trình trải nghiệm doanh nghiệp một ngày, các sinh viên tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu công việc diễn ra tại các phòng ban, xem các nhân viên làm việc thế nào, ăn trưa ra sao, những báo cáo kế hoạch phải làm, phải soạn... Nhìn chung, sinh viên đều thấy hài lòng, trừ việc duy nhất là đến 90% các em ghi trong bản đánh giá cuối ngày là “cường độ căng thẳng quá” nên đều thấy mệt.