NGUYỄN SON

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Bộ Tài chính Mỹ tuần trước lại nói VN thao túng tiền tệ, làm gia tăng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ. Nhưng một số yếu tố chứng minh cáo buộc này không tương thích với diễn biến thực tế.