THS.BS NGUYỄN THÀNH TÂM

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Làm thế nào xây dựng được một nền y tế mang lại sức khỏe tốt hơn cho người dân, với chi phí thấp hơn và tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe? Câu trả lời lại đơn giản không ngờ: chăm sóc sức khỏe ban đầu.