Tag:

Tây bắc

TTCT - “Bùa mê thuốc lú” là một khái niệm thuộc phạm trù... “bất khả tư nghị”, nhưng tôi đã gặp rất nhiều những người hình như bị nhiễm “bùa mê thuốc lú” của miền Tây Bắc nước Việt.

TTCT - Chương trình 135 giai đoạn II nhằm thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia ở Tây Bắc đã đi vào giai đoạn đánh giá kết quả thực hiện. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ có thể làm ảnh hưởng chính sách đầu tư cho giáo dục.