Tag:

bỏ hộ khẩu

TTCT - Sự thích hợp hay không của hộ khẩu nói riêng ở Việt Nam, hay công tác hành chính quản lý cư trú và nhân thân nói chung trên toàn thế giới, không nằm ở hình thức của các thủ tục, mà ở trong tư duy của nhà chức trách: để phục vụ hay kiểm soát người dân?

TTCT - Cần minh định rõ một điều rằng, chủ trương “bỏ sổ hộ khẩu” của Chính phủ, theo mục tiêu và trong ý nghĩa của nghị quyết 112/NQ-CP, trước mắt chỉ là bãi bỏ “hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân”.