TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ PHAN LƯU

Tác giả

Tổng số bài viết : 8 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Hai chiếc quạt đặt hai góc phòng ăn, mở hết công suất nhưng không khí vẫn nóng. Nhìn ngoài cửa sổ, cây cối gục đầu vì sức nóng của nắng giội xuống. Nắng nhức mắt. Nắng cau mày. Nắng phải mím môi.