Tag: Cây xanh đô thị

TTCT - Diện tích cây xanh/đầu người ở TP.HCM và Hà Nội hiện là 2m2. Những lá phổi xanh đó của đô thị chẳng những không phát triển tương ứng sự gia tăng dân số tại các thành phố này mà còn bị cắt xén để bán, kinh doanh, cho thuê…