Tag:

thuật ngữ

TTCT - Theo nhận xét của nhà sử học Braudel, trong số khá nhiều nghĩa của từ “nhà tư bản” mà ông liệt kê được qua quá trình truy nguyên nguồn gốc thuật ngữ, thì từ này chưa bao giờ được dùng theo nghĩa thân thiện!