THƯ UYỂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sáng tác

TTCT - Đây là năm thứ mười tôi làm nghề lái máy bay. Đi về nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người suốt cả một thập kỷ, tôi nghe được nhiều chuyện, ngàn vạn đông tây nam bắc.