Tag:

Ngành Y tế

TTCT - Mối quan hệ giữa chủ thể “dân” và định chế xã hội thường mang tính bất cân xứng vì chủ thể “dân” thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu tài lực, bị hạn chế và lệ thuộc vào định chế xã hội. Vậy làm thế nào để cân bằng?