NGỌC KHÁNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Cây mai trồng dưới sân này không phải là thứ duy nhất tôi không thể mang đi được. Còn nền gạch cháy đen vì cái bếp dầu, còn vách tường đầy những lọ nồi, vết đập muỗi, mồ hôi của bạn bè tôi.